Adjunt@ a Direcció Tècnica

Oferta de treball sector Indústria Farmacèutica - referència 16309

Tancada
Oferta de treball sector
Sector: Indústria Farmacèutica
País: Espanya
Província: Barcelona
Població: Alt Penedès
Vacants
1
Inscrits
29
Compartir
Descripció de l'oferta
Etalentum selecciona per a empresa dedicada a la producció i comercialització de productes alimentaris, un Director Tècnic adjunt @, que seguint les directrius del Director Tècnic, haurà de realitzar les següents funcions:

? Tenir cura que cada lot d'especialitats farmacèutiques hagi estat fabricat, controlat i conservat d'acord amb la llei.
? Estar de forma permanent i contínua a disposició del titular de l'autorització de fabricació.
? Avalar amb la seva signatura tots els documents de caràcter tècnic-sanitari.
? Aprovar i responsabilitzar-se de tota la documentació tècnica relativa al registre de medicaments i a l'autorització del laboratori.
? Vetllar pel correcte compliment de les especificacions autoritzades per a cada medicament per als quals el laboratori estigui autoritzat a fabricar.
? Garantir l'aplicació de les Normes de Correcta Fabricació.
? Aprovar els procediments de fabricació i control, així com la documentació requerida.
? Autoritzar el llançament al mercat de cada lot d'especialitats farmacèutiques.
? Auxiliar a les autoritats en l'exercici de les seves funcions inspectores.
? Ordenar les retirades de lots del mercat quan sigui necessari i comunicar a les autoritats implicades aquesta resolució.

El director tècnic adjunt també actuarà com a responsable de farmacovigilància del laboratori:
? Crear i mantenir un sistema per recopilar, tractar i avaluar la informació sobre les sospites de reaccions adverses notificades al personal de l'empresa i als visitadors mèdics, amb la finalitat que sigui accessible almenys en un únic lloc de la UE
? Preparar i presentar a l'AEM els informes periòdics de seguretat.
? Assegurar que es doni resposta ràpida i completa a qualsevol sol·licitud d'informació addicional de l'AEM necessària per poder avaluar els beneficis i riscos del medicament, inclosa la informació relativa al volum de vendes o de prescripcions del medicament de què es tracti.
? Facilitar a l'AEM qualsevol altra informació d'interès per a l'avaluació dels beneficis i riscos associats a un medicament, inclosa la informació sobre estudis de seguretat post autorització.

El director tècnic adjunt també actuarà com a responsable del departament de Control de Qualitat:
? Revisar la documentació, per aprovar o rebutjar les matèries primeres, els materials de condicionament i els productes intermedis, a granel i acabats, sempre segons les Normes de Correcta Fabricació.
? Supervisar els processos de mostreig segons indiquin els procediments corresponents i sempre respectant les NCF.
? Participar en els processos de validació i revalidació que la unitat de Garantia de Qualitat consideri necessaris.
? Supervisar i aprovar els processos d'anàlisi i control de productes.
? Revisar i acceptar les devolucions.

Ofereix:
- Entrar a formar part d'una empresa consolidada en el sector.
- Incorporació immediata.
- Contracte indefinit.
Estudis mínims
- Llicenciat en farmàcia o un altre títol superior igualment qualificat d'acord amb la normativa vigent.
Experiència mínima
- Experiència mínima de 2 anys.
Idiomes mínims
- Català.
- Espanyol.
- Anglès.
Contracte
Tipus de contracte: Indefinit
Jornada laboral: Jornada completa
Salari brut fix: No especificat
Tornar