CONDICIONS D'ÚS

INFORMACIÓ LEGAL

Etalentum Selecció, S.L amb domicili a Vic, Barcelona, Espanya, al Carrer Anselm Clavé 2, 2n 4a(Edifici La Pista), amb CIF B65981342, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 43657, llibre 167, full 434.689, inscripció 1ª. Etalentum Selecció, S.L, és la titular i propietària del lloc web www.etalentum.com , endavant 'ETALENTUM' o 'Lloc/s Web'.

ETALENTUM es reserva la possibilitat de modificar sense previ avís, el disseny, presentació i/o configuració d'aquest lloc web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous. ETALENTUM entén per Candidat, els usuaris persones físiques que busquen feina, que utilitzin els serveis de ETALENTUM i accedeixin al lloc web titularitat de ETALENTUM: www.etalentum.com


OBJECTE

Les presents Condicions Legals regulen l'accés i l'ús, per part del Candidat dels serveis del lloc web. La finalitat d'ETALENTUM és la de proporcionar una plataforma que permet la selecció de personal 100% en línia entre Empreses i Candidats.

En aquest sentit, a través de la pàgina www.etalentum.com , ETALENTUM té com a objecte facilitar al Candidat l'accés a seleccions de personal, que inclouen test de valoració del candidat i vídeo entrevistes en línia i a les Empreses l'accés als currículums dels candidats, informes generats pels professionals de Recursos Humans de ETALENTUM, resultats de test del candidat i mòdul de vídeo entrevistes en línia amb els candidats Registrats per ETALENTUM en el Lloc Web. ETALENTUM permet a les Empreses registrades l'accés a la base de dades de Candidats preseleccionats per ETALENTUM i registrats en el portal d'acord amb el nivell de privacitat seleccionat per cada Candidat, la publicació de seleccions de personal, la gestió de les seleccions de personal, l'edició i gestió dels currículums dels candidats i informes generats pels professionals de Recursos Humans de ETALENTUM i la vídeo entrevista online dels candidats, a través del seu menú privat, així com altres serveis relacionats amb sector de selecció de personal.

ETALENTUM es troba en continua evolució i desenvolupament de noves eines que aportin valor al Candidat registrat a ETALENTUM. L'ús del lloc web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en les Condicions Legals en la versió publicada per ETALENTUM en el moment en què el Candidat accedeix al Lloc Web. ETALENTUM encoratja a revisar periòdicament les presents Condicions.

La utilització de certs serveis oferts als Candidats pot trobar-se sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions Legals. Per tant, amb anterioritat a la utilització d'aquests serveis, el Candidat també ha de llegir atentament i acceptar les corresponents Condicions particulars pròpies.

ETALENTUM podrà eliminar del lloc web continguts il•legals o presumptament il•legals sense previ avís.

El Candidat reconeix que tècnicament no és possible aconseguir una disponibilitat del lloc web al 100%. No obstant això, ETALENTUM s'esforçarà per mantenir disponible el Lloc Web de la forma més constant possible. Especialment per raons de manteniment, seguretat o capacitat, així com a causa d'esdeveniments sobre els quals no pugui influir ETALENTUM (per exemple anomalies de xarxes públiques de comunicació, talls d'electricitat, avaries en Centrals telefòniques urbanes, etc.), poden produir-se breus anomalies o la suspensió temporal dels serveis de ETALENTUM.


SERVEIS DE ETALENTUM

S'enumeren els serveis que ETALENTUM presta al Candidat:

-Inscripció del Candidat de forma gratuïta en els llocs web de ETALENTUM durant el procés d'alta del Candidat, per a la selecció de personal 100% en línia.
-Realitzar diversos test de forma gratuïta per a la millora del C.V del candidat, entre els quals destaquen un test de personalitat, un test d'anglès i preguntes personalitzades de l'empresa que està seleccionant. ETALENTUM informa al candidat que els resultats dels anteriors test són orientatius i poden en alguns casos no ajustar-se al 100% a la realitat del candidat.
-Selecció del nivell de privacitat mitjançant l'apartat de 'configuració de comptes' del menú 'El meu perfil'.
-Serveis i eines online per a la gestió activa de la recerca de feina a través de la plataforma ETALENTUM selecció.
-Servei de vídeo entrevista online, per a la realització d'entrevistes de selecció amb els tècnics de RRHH de ETALENTUM i amb els responsables de departament de selecció de les empreses.
-Servei gratuït d'alertes de seleccions al candidat: ETALENTUM ofereix la possibilitat de conèixer a través de comunicacions electròniques, correu electrònic, de forma ràpida, personal i gratuïta, les seleccions d'ocupació que s'adapten al perfil del candidat, en funció dels seus estudis , àrea geogràfica, coneixements, aptituds, etc. El candidat podrà excloure d'aquest servei de forma senzilla i gratuïta, mitjançant el menú 'Configuració de compte' de l'apartat 'El meu perfil', autentificant i desactivant l'opció de rebre aquest servei. Així mateix, es poden excloure del servei seguint les instruccions que s'indiquen al peu del cos del correu electrònic.
-Serveis de comunicacions electròniques promocionals sobre el sector de la selecció de personal.
-Apartat consells amb notícies relacionades amb l'actualitat del sector de RRHH i de ETALENTUM, consells de recerca de feina i informació sobre tendències del sector.
-Altres serveis que ETALENTUM pugui crear i que consideri d'interès per als Candidats.


OBLIGACIONS DEL CANDIDAT

El Candidat es compromet a fer un ús diligent del Lloc Web i dels serveis accessibles des del mateix, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i les presents Condicions Legals i, si escau, condicions particulars del mateix. ETALENTUM condiciona la utilització de la majoria dels seus serveis al previ emplenament del corresponent registre de Candidat al Lloc Web de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

El Candidat ha de seleccionar el nom d'usuari i la contrasenya que, comprometent-se a conservar-la i d'usar-la amb la diligència.

L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, el Candidat haurà d'adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la contrasenya per ell seleccionada, evitant l'ús de la mateixa per tercers. En conseqüència, el Candidat és l'únic responsable de la utilització que, de la seva contrasenya es realitzi, amb completa indemnitat per ETALENTUM. En el cas que el Candidat conegui o sospiti de l'ús de la seva contrasenya per tercers haurà de posar tal circumstància en coneixement de ETALENTUM amb la major brevetat. L'esmentat registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei. Tota la informació que faciliti el Candidat a través dels serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, el Candidat garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis. Així mateix, el Candidat garanteix que és major de 18 anys.

De la mateixa manera, serà responsabilitat del Candidat mantenir tota la informació facilitada a ETALENTUM permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment a la situació real del Candidat. En tot cas el Candidat serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a ETALENTUM o a tercers per la informació que faciliti. El Candidat s'obliga a respectar les lleis aplicables i els drets de tercers en utilitzar els continguts i serveis del Lloc Web. Així mateix queda prohibida la reproducció, distribució, transmissió, adaptació o modificació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, dels continguts del lloc web (textos, dissenys, gràfics, informacions, bases de dades, arxius de so i / o imatge, logos , etc.) i altres elements d'aquest lloc web, excepte autorització prèvia de ETALENTUM o quan així resulti permès per la llei.

De manera il•lustrativa i no limitatiu, està prohibit: utilitzar continguts injuriosos o calumniosos, utilitzar continguts pornogràfics o que vulnerin les lleis de protecció de menors, o fer publicitat, oferir o distribuir productes pornogràfics o que vulnerin les lleis de protecció de menors, utilitzar continguts protegits legalment (p. ex. per la legislació relativa a la propietat intel•lectual, a marques, a patents, a models d'utilitat o models estètics) sense tenir dret a això, o fer publicitat, oferir o distribuir béns o serveis protegits legalment, així com realitzar o fomentar accions contràries a la lliure competència, incloses les encaminades a la captació de clients progressiva (com a sistemes en cadena, de bola de neu o piramidals).

Els candidats no podran utilitzar mecanismes, programari o scripts en relació amb la utilització del lloc web, bloquejar, sobreescriure, modificar o copiar, tret que això sigui necessari per a la correcta utilització dels serveis dels llocs web. Per exemple, el copiat mitjançant tecnologies de cercador tipus 'Robot/Crawler' no és necessari per a la correcta utilització dels serveis del lloc web, pel que està prohibit expressament, difondre, reproduir o comunicar públicament continguts del lloc web de ETALENTUM, de candidat o tercers, sense l'autorització prèvia del titular dels drets, realitzar cap acció apta per perjudicar la funcionalitat de la infraestructura de ETALENTUM, especialment per a sobrecarregar, ni utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc Web amb finalitats il•lícites i expressament prohibits en les presents condicions Legals, així com a les condicions particulars que, si s'escau, s'habilitin que resultin contraris als drets i interessos de ETALENTUM, els seus membres i / o tercers, i haurà de respondre enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions i / o que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de 'virus informàtics'), danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc Web, els sistemes d'informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de ETALENTUM, dels seus membres o de qualsevol Candidat.

El Candidat que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi.CONTINGUT FACILITAT PEL CANDIDAT

ETALENTUM no permet la distribució, gestió o comunicació de continguts que deteriorin la qualitat del servei. Està prohibida la facilitació de continguts que siguin presumptament il•lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il•lícites o contravinguin els principis de la bona fe, que no reuneixin els paràmetres de qualitat establerts en ETALENTUM, que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, molestin o puguin generar opinions negatives al Candidat i en general qualssevol continguts que ETALENTUM consideri no apropiats o que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel•lectual i industrial.

Així mateix ETALENTUM es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web aquells continguts que es considerin no apropiats a les característiques i finalitats de ETALENTUM. ETALENTUM no pot controlar tots i cadascun dels continguts publicats, de manera que no pot assumir la responsabilitat sobre els continguts; no obstant això ETALENTUM revisarà periòdicament els continguts inserits i publicats per assegurar els principis de qualitat de ETALENTUM així com les normes aquí indicades.

Qualsevol Candidat que inseriu un contingut que contravingui la legalitat vigent ha de saber que haurà d'assumir la responsabilitat dels perjudicis i conseqüències derivades de la mateixa.


DRETS DE PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

Copyright © 2013 - Etalentum Selecció, S.L. Tots els drets reservats. Queden reservats tots els drets d'explotació. Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel•lectual i industrial.

Els textos, dissenys, imatges, àudio, bases de dades, logotips, estructura, marques i altres elements d'aquest lloc estan protegits pels drets de propietat intel•lectual i industrial de ETALENTUM i/o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el Lloc Web ja sigui mitjançant l'enviament del formulari de registre o mitjançant els acords de cessió de drets d'explotació que aquests han estipulat amb ETALENTUM.

Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d'aquest lloc web, efectuada de qualsevol manera o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o altre, estan estrictament prohibits excepte autorització prèvia per escrit de ETALENTUM o de tercers titulars. Qualsevol infracció d'aquests drets pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin.

ETALENTUM no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel•lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Portal, els serveis o els continguts del mateix. La legitimitat dels drets de propietat intel•lectual o industrial corresponents als continguts aportats pels Candidats és de la seva exclusiva responsabilitat.


POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

ETALENTUM és conscient que per als Candidats és summament important que es doni un tractament responsable en la gestió de les dades personals.

En compliment de la Llei Orgànica, 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades del present contracte seran incorporades als sistemes automatitzats, propietat de ETALENTUM amb la finalitat de gestionar la sol•licitud del candidat. El firmant autoritza la comunicació de les dades a altres empreses de serveis quan la comunicació sigui necessària per a l'execució del present contracte o quan això pugui suposar una millora per a la relació amb el Candidat. El Candidat pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició dirigint-se per escrit a l'adreça de Etalentum Selecció, S.L.

Per a això ETALENTUM compleix totes les normes legals de protecció de dades que siguin aplicables i estableix mecanismes i procediments de seguretat per a la gestió de les dades dels Candidats, segons consta en les corresponents condicions legals relatives a la Llei de Protecció de Dades.


DRETS D'IMATGE

Que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, ETALENTUM sol•licita el consentiment als candidats per poder utilitzar i cedir la seva imatge. Sense aquesta autorització no podrien dur-se a terme les vídeo entrevistes en línia.


CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PEL CANDIDAT I VERACITAT DE LES DADES Els camps marcats com obligatoris en el formulari de registre a emplenar per el Candidat són estrictament necessaris per atendre la seva petició, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

El Candidat garanteix que les dades personals facilitades a ETALENTUM són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

El Candidat garanteix que tota la informació de caràcter personal que faciliti és exacta i està posada al dia de manera que respon amb veracitat a la situació actual del Candidat. Correspon i és obligació del Candidat mantenir, en tot moment, les seves dades actualitzades, sent el Candidat l'únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a ETALENTUM o a tercers amb motiu de la utilització de els serveis oferts.


COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES I COMERCIALS VIA ELECTRÒNICA

En compliment de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis en la Societat de la Informació i Comerç Electrònic LSSI - CE), l'acceptació de les condicions d'ús i política de privacitat, lligada a l'ús de qualsevol dels serveis de ETALENTUM, implica la teva autorització expressa en favor de ETALENTUM per a l'enviament de les comunicacions electrònica indicades en el següent paràgraf al teu domicili i adreça de correu electrònic. L'autorització comprèn l'enviament de publicitat comercial i publicitària relacionada amb les activitats, productes i serveis de ETALENTUM i portals relacionats amb aquest web, així com de tercers i els seus portals.

ETALENTUM podrà remetre les següents comunicacions electròniques: ofertes d'ocupació, publicitat, novetats, informació i consells lligats a la recerca ocupació, comunicacions comercials i promocions de ETALENTUM com acords corporatius i productes i serveis d'interès per als candidats i clients de ETALENTUM, comunicacions comercials d'altres empreses amb les que ETALENTUM tingui algun tipus de relació comercial (publicitat i prospecció) relacionades, entre d'altres, amb el sector de la selecció de personal.

ETALENTUM estableix diferents mecanismes mitjançant els quals els Candidats que ho sol•licitin puguin activar o excloure dels serveis de comunicacions electròniques de forma senzilla i gratuïta tant en el procés d'alta com al menú de perfil d'usuari, en l'apartat configuració de compte on podrà activar o desactivar les notificacions i comunicacions electròniques que desitja/no desitja rebre.

La cumplimentació i enviament del formulari electrònic de ETALENTUM en el moment de l'alta, suposa el consentiment exprés del Candidat a l'enviament de comunicacions electròniques relacionades, entre d'altres, amb la selecció de personal. L'enviament d'aquestes comunicacions comercials serà realitzat, en tot cas per ETALENTUM.


LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Legals i la resta de condicions del lloc web es regiran per la legislació espanyola.

Per les qüestions que puguin sorgir o accions derivades de la prestació dels serveis i continguts de ETALENTUM i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s'estableix, ETALENTUM i el Candidat, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Vic, província de Barcelona.