• Industry in general
  • Barcelona, Spain
  • Contract
    • Indefinite
    • Full-time
    • Fixed gross salary 40.000-45.000 euros/year
  • 31 registered
Offer description
Per a important i històrica empresa industrial de la zona del Berguedà - Bages, seleccionem un/a Tècnic/a Superior de PRL i sostenibilitat, la missió del/la qual serà la de gestionar i desenvolupar sistemes de prevenció per tal d'aconseguir un ambient laboral òptim en l'àmbit de la seguretat i la prevenció, promovent d'aquesta manera la reducció dels accidents i incidents en l'entorn laboral.

En dependència del/la Director/a de RRHH, les principals tasques i funcions del lloc de treball seran les següents:
- Promoure, amb caràcter general, la prevenció a l'empresa i la seva integració.
- Efectuar avaluacions de riscos juntament amb el Servei de Prevenció Aliè (extern) i proposar accions correctores o preventives.
- Desenvolupar activitats d'informació i formació dels treballadors, de caràcter general, a tots els nivells, i en les matèries pròpies de la seva àrea d'especialització.
- Vetllar pel compliment del programa de control i reducció de riscos i efectuar personalment les activitats de control de les condicions de treball que tingui assignades.
- La planificació de l'acció preventiva que cal desenvolupar en les situacions en què el control o la reducció dels riscos comporti efectuar activitats diferents que impliquin la intervenció de diversos especialistes i assumir les actuacions que calgui desplegar en casos d'emergència i primers auxilis.
- Gestió de la vigilància i el control de la salut dels treballadors juntament amb els serveis mèdics de la Mútua.
- Gestió i acompanyament de les Inspeccions de Treball.
- Promoure i gestionar procediments per aconseguir la certificació ISO 45001 de Seguretat i Salut.
- Elaborar i realitzar el seguiment del mapa de riscos de l'organització per presentar trimestralment a la direcció general.
- Promoure la cultura de sostenibilitat.

S'ofereix:
- Formar part d'una històrica empresa industrial de més de 120 treballadors, amb escassa rotació laboral i d'un equip plenament consolidat.
- Autonomia en la presa de decisions respecte a l'elecció de proveïdors en matèria de seguretat i salut laboral i en el dimensionament de l'equip / àrea de Prevenció de Riscos Laborals.
- Condicions salarials negociables, d'acord amb l'experiència, coneixements i valors aportats.
- Horari: de dilluns a divendres, amb flexibilitat horària (idealment de 8h a 17h, però l'empresa es mostra oberta a adaptar l'horari en funció de les necessitats personals de la persona incorporada).

Es requereix:
- Persona propera (a nivell de caràcter i residència) honesta, proactiva, amb vocació de servei, responsable, amb capacitat per a treballar amb autonomia i amb focus en la millora contínua de processos i procediments per a optimitzar la seguretat i la salut laboral.
- Coneixements de normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals d'instal·lacions i equipaments industrials.
- Residència al Berguedà, Bages o Osona o disponibilitat per al trasllat de la residència a la zona.
Minimum studies
- Es requereix disposar de Grau universitari en seguretat i control de riscos i Grau en prevenció i seguretat integral o del Màster en Prevenció de Riscos Laborals amb les 3 especialitats.
- Es valorarà molt positivament formació en Enginyeria Tècnica Industrial o similars per a la millora de processos de fabricació i l'avaluació dels corresponents riscos laborals.
- Formació bàsica en normativa OSHAS.
Minimum experience
- Es requereix experiència de 5 anys en lloc de treball similar, preferiblement en empresa industrial o en Servei de Prevenció Aliè de Riscos Laborals (SPA) gestionant empreses industrials, molt valorable en sector en el qual la gestió de la PRL sigui un factor molt rellevant.
- Es requereix experiència en l'obtenció o implantació i seguiment de certificacions vàries en matèria de prevenció de riscos laborals i de gestió mediambiental, en especial OSHAS, ISO14001 i Certificació B Corp.
Minimum languages
- Català i castellà: avançats.
Assessable requirements
- Es valorarà positivament experiència o coneixements en plans d?emergència i evacuació.
- Es valorarà positivament experiència o coneixements en Gestió Ambiental.